Лого

Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг із вивчення іноземної мови

 

ТОВ "АМЕРИКАНА", в особі директора Твердохліба Мар`яна Васильовича (надалі - «Виконавець»), що діє на підставі Статуту, з одного боку, та з одного боку, та будь-яка фізична особа, фізична-особа підприємець або самозайнята особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, що разом іменуються „Сторони”, керуючись ст. 633 та ст. 641  Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

   

1. Предмет договору та загальні положення

 1.1. Згідно з даним Договором Виконавець організовує та забезпечує надання Замовнику послуг, що полягають у навчанні іноземної мови, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги Виконавця згідно з умовами цієї оферти.

1.2. За результатами тестування на визначення рівня володіння іноземною мовою, яке слухачі Замовника пройдуть до початку занять, буде рекомендовано курс з іноземної мови відповідного рівня згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.   

1.3. Навчання проводиться за спеціально створеною комбінованою методикою, розробленою Виконавцем, з використанням додаткових навчальних матеріалів розроблених Виконавцем, або / та, за необхідністю, матеріалів третіх сторін, а також літератури або навчальних посібників третіх сторін або Виконавця.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту оплати послуг Замовником по реквізитах Виконавця.

1.5. Послуги з вивчення іноземної мови надаються слухачеві курсу на занятті в групі або індивідуально як у приміщеннях Виконавця, так і онлайн-заняттях з використанням засобів зв’язку zoom, skype або іншими подібними засобами. Форма навчання, погоджується Сторонами усно або засобами електронного зв’язку.

1.6. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору.

   

2. Права та обов’язки Виконавця

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з навчання іноземній мові у відповідності з положеннями даного Договору.

2.2. Виконавець інформує Замовника про початок занять та ознайомлює його з розкладом занять.

2.3. Виконавець зобов’язується забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами.

2.4. Виконавець має право змінювати час занять групи Замовника у разі хвороби викладача або за будь-яких інших форс-мажорних обставин, з попереднього попередження Замовника, але не менш ніж за дві години до початку занять. Заняття, скасовані за ініціативи Виконавця, відпрацьовуються додатково на умовах та за згодою Замовника 

   

3. Права та обов’язки Замовника

3.1.  Замовник сплачує за навчання згідно тарифу та дотримуватись термінів оплати за курс.

3.2. Замовник зобов’язується відвідувати заняття відповідно до складеного розкладу і не пропускати їх без поважної причини (хвороба, відрядження).

3.3. Замовник повинен вчасно приходити на заняття і не залишати заняття до їх закінчення без попереднього попередження викладача або адміністрації офісу, тому що це заважатиме навчальному процесу.

3.4. Замовник повинен своєчасно та старанно виконувати домашні завдання, дотримуватись правил дисципліни на заняттях.

3.5. Замовник має право достроково припинити заняття в поточному семестрі через особисті причини з крайніх обставин: хворобу або несподіване довгострокове відрядження, тобто через умови, які не дозволять Замовнику відвідувати заняття довше, ніж три тижні.

3.6. По закінченню рівня, за умови успішного складання фінального тестування, Замовник переводиться на наступний навчальний рівень, а також отримує сертифікат про закінчення відповідного рівня.

3.7. Замовник має право змінювати час занять групи у разі хвороби або за будь-яких інших форс-мажорних обставин, за умови попереднього попередження Виконавця, але не менш ніж за дві години до початку занять. Заняття, скасовані за ініціативи Замовника, відпрацьовуються додатково на умовах та за згодою Виконавця.

3.8 Замовник має право на повернення коштів у разі переплати чи помилкової оплати, надавши Виконавцю письмову заяву.

   

 

4. Порядок виконання договору

4.1 Здавання-приймання наданих послуг здійснюється після закінчення курсу іноземної мови та оформляється Актом виконаних робіт (наданих послуг).

4.2 Підписання сторонами Акту про надання послуг являється підтвердженням надання Послуг Виконавцем Замовнику.

4.3 При наданні послуг, не вказаних в Договорі п.1.2 та п.1.3 , але додатково замовлених Замовником, Виконавець надає Замовнику додатковий звіт і Сторони підписують додатковий Акт про надання послуг Виконавцем Замовнику.

   

5. Порядок розрахунку та вартість навчання

5.1. Обсяг Послуг, вартість (Тариф) за одиницю Послуги та розмір плати, що має здійснити Замовник для отримання послуг визначені умовами Тарифних пакетів за посиланням: http://americanaenglish.com/

5.2. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.

5.3. Вартість навчання залишається фіксованою до закінчення курсу іноземної мови.

   

6. Відповідальність Сторін

6.1. Замовник та Виконавець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно даного Договору, у відповідності до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за незадовільні результати навчання по закінченні курсу, якщо вони були спричинені неналежним виконанням Замовником своїх обов’язків, вказаних у пунктах 3.2. – 3.4.

   

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталися внаслідок настання зовнішніх надзвичайних обставин, відсутніх на момент підписання цього Договору, які не можна було передбачити і запобігти їх виникненню. До таких обставин відносяться стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, страйки, військові дії, законні чи незаконні дії органів влади.

7.2. До форс-мажорних обставин не відносяться наступні обставини: хвороба або несподіване відрядження Замовника, а також хвороба викладача Виконавця.

   

8. Прикінцеві положення

8.1. Замовник підтверджує, що отримав достатню інформацію про систему навчання та повний спектр послуг передбачених Договором, і приймає їх без будь-яких застережень.

8.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці http://americanaenglish.com/ в мережі Інтернет

8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором.

8.4. У всьому іншому, що не передбачається цим ДоговоромСторони керуються чинним законодавством України.

8.5. Нова редакція Договору набуває чинності для Сторін через 5 (днів) дні з дати її затвердження Виконавцем.

   

9. Адреси та реквізити 

ТОВ "АМЕРИКАНА"

ЄДРПОУ 39374295
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Чернівці,
р/р UA283052990000026001001800665,
МФО 356282
Адреса: Україна, 58002, м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської 30, 4-А
Е-адреса: amerchernivtsi@gmail.com

Директор
Твердохліб М. В.

01.10.2021